Technical Requirements

Minimal Technical Requirements MUST include:

  • Wado Kihon Waza
  • Wado Kihon Gumite, as created & developed by Hironori Ohtsuka Meijin: Ipponme, Nihonme, Sanbonme, Yonhonme, Gohonme, Ropponme, Nanahonme, Napponme, Kyuhonme, Jupponme
  • Wado Kata, as promoted by Hironori Ohtsuka Meijin: Pinan; Shodan, Nidan, Sandan, Yodan, Godan; Ku-shanku, Naihanchi, Seishan, and Chinto
  • Wado Tai Sabaki & Terminology

Kihon Gumite

Official Wado Kihon Gumite, as Demonstrated by Tatsuo Suzuki 8th Dan Hanshi.
Kihon Gumite; Ipponme – Nihonme – Sanbonme – Yonhonme – Gohonme – Ropponme – Nanahonme – Napponme – Kyuhonme – Jupponme

Kata

Official Wado Kata, as Demonstrated by Hironori Ohtsuka 10th Dan Meijin.
Pinan Shodan – Pinan Nidan – Pinan Shodan – Pinan Sandan – Pinan Yodan – Pinan Godan
Ku Shanku – Nai Hanchi – Seishan – Chinto

Examples of further Kata associated with Wadoryu (not essential for IWF membership), as demonstrated by Hiroji Fukazawa 8th Dan.
Bassai – Wanshu – Ni Sei Shi – Rohai – Jitte – Ji’han (Jion)
Advanced Kata
​Ji’in and Suparinpei

History of Karate Wadoryu